Pro majitele

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení GDPR“)

Veterina StarVet [MVDr. Jan Pokorný, IČ 60610603] (dále jen „správce“ nebo „poskytovatel“) tímto v souladu s ustanovením článku 12 a 13 Nařízení GDPR svým zákazníkům – fyzickým osobám, kteří jsou ve smyslu článku 4 odst. 1 Nařízení subjekty údajů a jejichž osobním údajům je tak ve smyslu a v režimu Nařízení poskytována ochrana, poskytuje následující informace, sdělení a poučení.

1/ SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ /Správcem osobních údajů je [MVDr. Jan Pokorný, IČ 60610603]. Pokud má zákazník dotaz ohledně zpracování osobních údajů, je možné se na nás obrátit též prostřednictvím emailu [jan.pokorny@email.cz].

2/ ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ / Na veterině StarVet jsou osobní údaje zákazníků zpracovávány v těchto případech:

(i) potřebujeme osobní údaje pro plnění smlouvy o poskytnutí veterinární péče – pro možnost efektivně se zákazníkem při poskytování veterinární péče komunikovat a informovat jej například o stavu zvířete, výsledcích vyšetření apod., potřebujeme zpravidla telefonní číslo a e-mailovou adresu zákazníka; Pokud jsme poskytli veterinární péči, považujeme majitele zvířete za našeho zákazníka a veškeré informace o průběhu poskytování veterinární péče pak vedeme v naší evidenci, neboť tyto údaje jsou naprosto nezbytné v případě jakékoliv veterinární péče poskytované námi u daného zvířete v budoucnu.

(ii) zpracování osobních údajů nám ukládá přímo právní úprava – protože jsme povinni vést dokumentaci o poskytované veterinární péči, jejíž součástí musí být rovněž identifikace majitele ošetřeného zvířete, jsou námi zpracovávány jméno, příjmení, bydliště a datum narození zákazníka; protože nám právní úprava ukládá předávat osobní údaje o zákazníkovi uvedené v petpasu, jsou tyto údaje o chovateli, pro kterého vystavujeme petpas, zpracovávány a předávány Komoře veterinárních lékařů ČR; protože nám právní úprava ukládá, abychom veterinární služby řádně vyúčtovali a evidovali, zpracováváme údaje nezbytné pro splnění náležitostí účetních a daňových dokladů apod.;

(iii) zpracování je nezbytné pro zajištění podstatného zájmu kliniky – jsme oprávněni využívat získané kontaktní údaje stálých zákazníků pro zasílání obchodních sdělení ohledně našich služeb a produktů, naším podstatným zájmem je pak rovněž využití osobních údajů při uplatňování nároku kliniky ze smlouvy apod.;

(iv) zákazník se zpracováním souhlasí – v případě, že nám k tomu zákazník udělí souhlas, může dojít ke zpracování rovněž dalších osobních údajů –souhlas zákazníka je vždy informovaný a konkrétní co do účelu, rozsahu a doby zpracování osobních údajů, zákazník má právo jej kdykoliv odvolat.

Osobní údaje jsou námi zpracovány v rozsahu, v jakém nám je zákazník poskytl. Osobní údaje, které od zákazníka požadujeme, může zákazník vždy odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí jsme povinni vyžadovat, nemůžeme v takovém případě související službu poskytnout.

3/ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ / Pokud zpracováváme osobní údaje zákazníka na základě jeho souhlasu, jsme oprávněni po zákazníkovi požadovat, aby poskytnutí souhlasu písemně potvrdil. Poskytne-li zákazník poskytovateli takový souhlas, může jej kdykoli, jakoukoli formou a bez jakékoli sankce odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčeno oprávnění poskytovatele tyto osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu nadále zpracovávat k účelům, k nimž poskytovateli svědčí jiný ze zákonných důvodů zpracování. Pro samotné poskytnutí veterinárních služeb není souhlas se zpracováním osobních údajů nutný, poskytovatel poskytnutím souhlasu zákazníka ke zpracování jeho osobních údajů nepodmiňuje poskytnutí služeb veterinární péče.

4/ OBCHODNÍ SDĚLENÍ/ Zákazníky, kteří navštívili naše pracoviště opakovaně, považuje poskytovatel za stálé zákazníky, nesdělí-li mu zákazník výslovně jinak. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka, které od zákazníka v souvislosti s poskytováním veterinárních služeb obdržel, rovněž i za účelem přímého marketingu vlastních produktů a služeb (např. pozvánka k očkování zvířete zákazníka). Zákazník je oprávněn kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu poskytovatele a kdykoli může jednoduchým způsobem umožněným poskytovatelem zasílání dalších nabídek odmítnout.

5/ UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ / Osobní údaje zákazníka uchovává poskytovatel po dobu nezbytně nutnou a v rozsahu nezbytně nutném k dosažení daného účelu zpracování, tj. po dobu trvání smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem a následně pak po dobu, kterou je poskytovatel povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, a to vždy právě v rozsahu nezbytném pro splnění povinností poskytovatele. Kromě toho je poskytovatel oprávněn osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu uchovávat i pro účely ochrany a/nebo uplatňování případných práv a nároků poskytovatele vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem, a to po dobu, dokud nedojde k promlčení případných nároků podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6/ ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ / Osobní údaje zákazníka mohou být poskytnuty třetím osobám, které poskytovateli poskytují odborné veterinární, účetní, právní či IT služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy či v zájmu uplatnění a/nebo ochrany nároků a práv poskytovatele vůči zákazníkovi. Před předáním osobních údajů třetí osobě je vždy poskytovatelem s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje příslušné záruky pro zpracování osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpřístupněny i dalším subjektům, ale vždy pouze tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům (např. orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím).

7/POUČENÍ O PRÁVECH ZÁKAZNÍKA / Zákazník má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, za podmínek stanovených Nařízením GDPR má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, a to ve smyslu článků 15 až 21 Nařízení GDPR. Zákazník má dále právo být bezodkladně informován o jakémkoli případu porušení zabezpečení osobních údajů, které může mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. Zákazník má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (resp. jiného dozorového úřadu s působností v oblasti ochrany osobních údajů, bude-li zřízen), má-li za to, že poskytovatel při zpracování osobních údajů (vč. případných vyřizování žádostí zákazníků) postupuje v rozporu s Nařízením. Informace o opatřeních přijatých na základě žádosti zákazníka dle čl. 15 až 22 Nařízení budou zákazníkovi poskytnuty bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Při zpracování osobních údajů zákazníka nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení.

 

Co jste možná chtěli vědět o cenách za veterinární služby a báli jste se zeptat

 

 

1. Jak veterinární lékaři kalkulují ceny za svojí práci?

Ceny jsou u veterináře smluvní, čili nejsou nijak regulovány a jsou zcela v režii majitele praxe. Každý veterinární lékař oceňuje svojí práci podle různých měřítek, respektive podle jím preferovaných kritérií. Dominantním kritériem je překvapivě nejčastěji „nerozladit klienta cenou“.

 

2. Jak je možné, že za stejný úkon si různí veterinární lékaři účtují jiné ceny?

Každý veterinární lékař si své práce cení jinak. Do ceny se také samozřejmě musí promítnout nákladová stránka praxe. Je například rozdíl, zda veterinář podniká ve svém domě či je v nájmu. V ceně za veterinární ošetření se dále odráží velké množství aspektů: místo podnikání, charakter praxe (všeobecná vs specializovaná), přístrojové vybavení a podobně.

 

3. Jak je ale možné, že se ceny často tak markantně liší?

Ceny za jednotlivé úkony (například vyšetření uší) se opravdu v rámci jednotlivých praxí někdy liší několikanásobně. Je ovšem nutné si uvědomit, že vyšetření uší Vašeho psa v čisté, voňavé a upravené ordinaci, bezespěchu, za asistence příjemného personálu a bez čekání nemůže stát stejně, jako po hodině čekání v zapáchající přeplněné čekárně a minutovém rychlovyšetření upachtěným doktorem ve špatné náladě. Veterinární lékař Vám totiž v této chvíli neprodává jen ono vyšetření a kapky do uší, ale především vlastní standard a hlavně vlastní vkus. Prodává vlastní představu o ošetření Vašeho zvířete ve standardu, který si sám nastavil a ocenil a který si zase jiný veterinární lékař nastavil a ocenil zcela jinak.

 

4. Ale například vykastrovat kočku lze přece jen jedním způsobem a přesto se ceny mezi veterináři tak hrozně liší.

Toto je nejčastější omyl chovatelů zvířat. Pravdou je, že ke stejnému cíli (vykastrované zvíře) lze dojít různými cestami. Vše začíná již předoperačním vyšetřením, které lze buď zcela pominout nebo naopak udělat podrobně (odběr krve, EKG, apod.). Již zde cena narůstá. Dále vše pokračuje volbou anestetik – bezpečnější a modernější anestetika jsou obecně několikanásobně dražší než ta původní. Samotná operace pak může být prováděna na různých místech: na dvorku chovatele či na sterilním operačním sále. Vybudování operačního sálu a sterilní nástroje však také stojí více než zahradní stolek. Na šití rány lze používat moderní, ale 100x dražší materiály než jsou ty používané dříve. Také pooperační ošetřování může být různé: od rychlého vyexpedování zvířete do domácího ošetřování až po 24 hodinové pozorování na veterinárním pracovišti – zde je ovšem nutné zaplatit někoho, kdo bude pozorování pečlivě provádět. Po celou dobu operace lze zvíře také monitorovat přístroji, tj. jak pracuje srdce, jak zvíře dýchá, jestli se nedusí apod., nebo vše nechat na náhodě a čekat, jak to dopadne. Nejlevnější monitorovací přístroj stojí desítky tisíc korun.

 

5. A na co všechny ty nákladné nesmysly, když výsledek je v obou případech stejný – vykastrovaná kočka?

Smyslem oněch „nákladných nesmyslů“ je snížit rizika v průběhu operaci i po ní. Výsledkem je pak dobře se hojící rána a rychlá rekonvalescence zvířete. Dobrá medicína je drahá, ale je jen na chovateli zvířete, do jakého standardu chce investovat.

 

6. Jak je možné, že přestože jsem se byl veterináře jen na něco zeptat, účtoval mi stovku za konzultaci?

Váš veterinární lékař je podnikatel jako každý jiný a podnikání je činnost, jejiž smyslem je vytváření zisku. Aby mohl tuto činnost vykonávat, musel investovat do šestiletého studia a i v průběhu praktické činnosti investuje ročně nejméně tisíce korun do sebevzdělávání. To vše proto, aby Vám mohl fundovaně poradit, aby měl opravdu nejmodernější poznatky a mohl je předat svým klientům. Proto si účtuje za konzultace – investoval nemálo prostředků a logicky chce peníze zpět.

 

7. Jak je možné, že jedna tableta na odčervení stojí třeba 50,- Kč?

Veterináři často prodávají léky ve srovnání například s lékárnami poměrně s vyššími rabaty. Tento fakt je způsoben dvěma příčinami: (1) Veterinář vám prodává například jednu tabletu na odčervení vaší kočky, ale koupil balení, které obsahuje tablet deset. Takto nejste nuceni koupit celé balení za stovky korun (jako v lékarně), ale pouze jednu tabletu, kterou právě potřebujete. Pro veterináře se tímto ale léčivo zdražuje, protože mu leží delší dobu na skladě. (2) Veterinář s léčivem prodává i rady, jak správně lék použít, aplikovat a dávkovat. On není prodavačem léků, ale odborníkem, který ví, kterým přípravkem bude problém vašeho zvířete úspěšně vyřešen.

 

8. Zdá se mi, že veterináři jsou strašně drazí. U lidského doktora nic neplatím a třeba i to krmivo co mi veterinář doporučil, je dražší než jídlo co jím já sám.

Kontrast mezi veterinární péčí a standardní zdravotní péčí o člověka je v našich podmínkách opravdu markantní. Zatímco u veterináře vše hradí klient z vlastní kapsy, ve státních zdravotnických zařízeních je vše hrazeno zdravotní pojišťovnou a to ještě velmi špatně. Výsledkem je, že zatímco například psovi je zlomená končetina dána do supermoderní dlahy za 1000,- Kč, u člověka si podobný nadstandard dokážeme jen těžko představit. Z nízkého pojistného tato dlaha být hrazena nemůže a že by si ji postižený sám zaplatil, je spíše nepravděpodobné. Proto se v nemocnicích raději ani nenabízí a většina z nás dostane klasickou a levnou sádru. Je prostě nutné přijmout skutečnost, že kvalitní veterinární péče je a bude drahá. Zdravotní péče o člověka je ještě mnohonásobně dražší, ale systém solidarity zajišťuje, že zdraví pojištěnci platí ze svého pojištění péči nemocným.

 

9. Já ale nemám tolik finančních prostředků na tento typ veterinární péče. Znamená to, že si nemohu pořídit psa?

Než si pořídíte zvíře, je každopádně vhodné si předem zjistit, jak nákladný jeho provoz bude. Veterinární péče se nabízí v různé kvalitě, stejně tak jako jiné služby. Volba standardu (pokud nejsou Vaše požadavky nijak extrémní) je absolutně na Vás a Vy máte plné právo si prostřednictvím volby veterinárního pracoviště zvolit takovou kvalitu služeb, jakou požadujete a hlavně jakou bude schopni a ochotni hradit.

 

10. Byl jsem u svého veterináře se službami spokojený, ale vždy mě šokuje vysoká cena za ošetření. Co mám dělat?

Jak již bylo řečeno, každý veterinární lékař sám sebe oceňuje jinak. Veterinární lékař Vám nabízí svůj standard, svoji kvalitu, svůj (originální) přístup. Nabízí, nikoli nutí. On se pravděpodobně domnívá, že je to takto správně a věří, že to co poskytuje, je medicínsky a morálně správně. Nechce tento styl měnit, protože k jeho dosažení nebyla vždy lehká cesta. Ne vždy ale jsou s tímto klienti spokojeni a to je zcela normální jev. Každý preferuje jiná kritéria veterinární služby – někdo má rád hodinovou návštěvu, aby se mohl na vše řádně vyptat a chce všemu rozumět, jiný zase spěchá a nesnáší dlouhé průtahy. Jeden vyhledává levné služby, druhý ocení podrobná, pečlivá, nicméně drahá vyšetření. To vše je zcela standardní a běžná praxe v každé oblasti služeb. Je proto vhodné, aby si každý chovatel našel „svého“ více či méně ideálního veterináře, který bude splňovat jím preferovaná kritéria pro dobrý veterinární servis.

 

(článek zpracoval MVDr. Martin Grym)